Islam Agama Rahmatan Lil Alamin

Islam Agama Rahmatan Lil Alamin

Arti islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Istilah Islam rahmatan lil alamin itu merujuk pada ayat wa mâ arsalnâka illâ ra h matan li l-âlamîn yang terdapat pada surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Arti ayat itu menurut Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Kementerian Agama RI 2019 kurang lebih demikian.

Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Salah satu gagasan tersebut adalah Islam Rahmatan Lilalamin.

Kehadiran gagasan Islam Rahmatan Lilalamin ini menjadi penting di tengah menguatnya kontestasi wacana dan aksi di antara gerakan Islam di Indonesia. Untuk itu sebelumnya perlu kiranya diketengahkan penjelasan tentang makna Islam Rahmatan Lilalamin tersebut.

Islam rahmatan lil alamin biasa disebutkan dalam beberapa konsep dasar agama Islam Namun masih banyak yang belum memahami maksud sesungguhnya. Dalam Al Quran surat.

Islam merupakan agama penyempurna dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Islam memiliki arti penyerahan atau berserah diri kepada Allah SWT sepenuhnya.

Muslim adalah sebutan bagi pemeluk agama Islam yang berarti orang yang tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah SWT. Wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil-aalamiin Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam QS Al Anbiya.

Dalam ayat itu rahmatan lil-alamin secara tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia.

Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah swt. MALANG - Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin diartikan sebagai pembawa perdamaian di alam semesta.

Oleh sebab itu Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Raden Rahmat MPAI Unira Malang mengajarkan sikap perdamaian bagi mahasiswanya. Ayat 107 Surat Al-Anbiya isinya adalah Allah mengutus Rasul itu semata-mata membawa Rahmat Lil Alamin.

Dan Lil Alamin ini alam semesta itu sendiri terang Kaprodi MPAI Unira Malang Dr Aries Munandar MPd. Letak rahmatan lil alaiminnya pada maslahat yang terkandung dalam syariat Islam yang bukan hanya diakui oleh agama Islam saja tetapi oleh semua agama.

Dalam tataran praktek dalam mewujudkan semua maslahat di atas semua maslahat tersebut harus terakomodir oleh sistem yang berasal dari Islam. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup.

Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama sama. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam.

Islam Agama Rahmat Bagi Seluruh Alam Semesta. Published by Coretanzone Minggu 09 Juli 2017.

Islam rahmatan lil alamin adalah konsep islam yang penuh dengan kasih sayang. Kata rahmat bermakna sangat luas sehingga dapat menjangkau seluruh alam semesta.

Ajaran Agama Islam itu rahmatan lilalamin. Untuk itu umat Islam menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan di permukaan bumi ini sebab ajaran Agama Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang mewujudkan tatanan hidup yang harmonis oleh setiap insan.

Wujud nyata dari ajaran Agama Islam itu adalah peradaban berbudaya dengan landasan kuat umat Islam dengan akhlakul karimah. Rahmatan-lil-alamin rahmat bagi semesta adalah prasa populer yang sering meluncur dari mulut para penceramah atau narasumber talk-show ketika menggambarkan salah satu karakter atau prinsip utama Islam sebagai agama yang merangkul atau mengayomi semua pihak dan dalam semua hal.

Prasa ini biasanya makin lantang dikumandangkan di berbagai mimbar dan forum tiap kali muncul aksi kekerasan yang bernuansa keagamaan. Mereka terpaku pada teks dan memahaminya secara kaku.

Bukankah Islam itu rahmatan li al-alamin. Inilah yang terjadi di era sekarang.

Seorang mamahami al-Quran secara substantif dikatakan sebagai orang yang agamanya tidak baik. Stigma negatif inilah yang dijadikan alasan untuk menghakimi mereka.

Sebetulnya makna dasar dari islam rahmatan lil alamin merupakan jika Islam mengayomi serta merangkul semesta alam dan semua isi yang ada di alam tersebut. Nah di dalam Islam sendiri untuk pencegahan dari adanya pemahaman yang salah serta implementasi yang tidak benar pada sebuah prinsip yang memiliki sifat fleksibel dan umum maka biasanya akan dibingkai di dalam acuan yang sangat jelas yakni syariat.

Islam adalah agama rahmatan lil alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta termasuk hewan tumbuhan dan jin apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Secara harfiah rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi alam semesta. Istilah ini hampir selalu muncul dalam dakwah yang menggambarkan karakter Islam sebagai agama yang merangkul semua pihak.

Untuk bisa menerapkan prinsip ini diperlukan pemahaman yang utuh tentang arti rahmatan lil alamin dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan beragama. Buku berjudul Islam Dinamis Islam Harmonis merupakan salah satu upaya untuk mengumandangkan sifat Islam rahmat bagi semesta alam rahmatan lil alamin.

Buku tersebut ditulis oleh seorang guru besar sejarah kebudayaan Islam Prof Machasin. Islam agama rahmatan lil alamin yaitu agama yang membawa kasih sayang terhadap seluruh alam hal ini dijelaskan dalam Al-Quran.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Pribumisasi Islam sebagai Dakwah yang Rahmatan Lil Alamin. Hukum Islam sementara ini hanya mampu menolak kemungkaran kebatilan dan kemaksiatan namum belum mampu menjadi solusi kebaikan dalam arti luas.

Rizal Mubit 2 Juli 2018 2457. Sejak pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan dilanjutkan oleh para sahabat Islam tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam tradisi masyarakat Arab pra-Islam.

Mari kita sama-sama membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam yang mengandung nilai-nilai tawassuth atau moderat taadul atau adil tasamuh atau toleran dan tawazun atau seimbang.

Kita juga harus memperkuat ukhuwah Islamiyah ukhuwah insaniyah ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah alamiyah.

www.slideshare.net