Verifikasi Stok Kerajaan

Verifikasi Stok Kerajaan

Borang ringkasan laporan pemeriksaan/verifikasi stor. KEMENTERIAN JABATAN KATEGOR LAMPIRAN KEWPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor 300 Muat Turun Bahan. LAMPIRAN I-RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN STOR 586 Muat Turun Bahan.

LAMPIRAN KEWPA-20Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan 351 Muat Turun Bahan. LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN 2014.

DIISI OLEH PEGAWAI STOR DIISI OLEH PEGAWAI PEMERIKSA DIISI OLEH PEGAWAI PEMVERIFIKASI Seksyen Pengurusan Aset Pejabat Bursar No kad. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 66 Lampiran D KEWPS-13 PETUNJUK.

Status Aset Semasa Pemeriksaan A. Hilang LAPORAN VERIFIKASI STOR TAHUN.

Menyediakan laporan verifikasi stok meliputi. Penyediakan senarai Lampiran S yang menyesuaikan Stok Fisikal dengan baki pada rekod.

Syor kepada Pegawai Pengawal berkaitan barang- barang yang sesuai perlu dilupus atau hapuskira. Tahap dan keadaan pengurusan stor dan mengemukakan syor-syor bagi mengatasimempertingkatkan tahap pengurusan stor semasa.

Hasil dan penemuan-penemuan di. Pemverifikasi Stor dilantik oleh Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Verifikasi stor dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya setahun sekali sebelum berakhir pada 31 Disember.

Ringkasan laporan verifikasi stor lampiran b22 lampiran b23 ringkasan laporan pindahan stok lampiran b24 jumlah nilai perolehan asal stok mengikut kaedah rm lampiran b25. Ringkasan laporan pemeriksaan aset alih bagi tahun 2019 sijil tahunan pemeriksaan aset alih tahun 2019.

62 Menyediakan jadual verifikasi stor untuk semua Stor Pusat dan Stor Utama. 63 Menyemak dan mengesahkan KEWPS-10 dan KEWPS-11 yang diterima daripada Pegawai Pemverifikasi.

64 Menyediakan Sijil Verifikasi Stor KEWPS-12 Lampiran C dan Laporan Verifikasi Stor KEWPS-13 Lampiran D untuk pengesahan Ketua Jabatan. Masuk ke modul Task Verifikasi Klik Hantar Laporan Verifikasi Stor Ke Ketua Jabatan 10.

Pada borang KEWPS15 yang. Pegawai stor masuk ke Modul Pemeriksaan Stok - Verifikasi Stor Pilih Laporan Pemeriksaan 10.

Klik KEWPS14 dan cetak Laporan KEWPS-14. 10 M o d u l V e r i f i k a s i S t o r E - S T O K.

5 PEMERIKSAAN 31 Mencetak Laporan Kedudukan Stok KEWPS-13 31 Mencetak Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14 32 Mencetak Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KewPS-15 33 Mencetak Laporan Tahunan Verifikasi Stor KewPS-16 33 Mencetak Perakuan Ambil Alih KEWPS-18 34 6 PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA 35. 46 Memastikan hasil penemuan pemeriksaan aset dan verifikasi stor diambil tindakan.

47 Menyediakan Sijil Pemeriksaan Aset dan Sijil Verifikasi Stor. 48 Menyediakan pelan perancangan pelupusan.

49 Menyediakan Laporan Awal Kehilangan. 410 Melantik pegawai-pegawai khusus menjalankan tugas pengurusan stor di Stor Pusat dan Stor Utama.

Pemeriksaan Pemeriksaan Stok 28 Soalan Jawapan Dimana dilaksana. Stor Pusat Stor Utama Bila.

Sekali setahun mulai 1 Oktober Pemeriksaan terhadap semua stok Tanggungjawab siapa. Pegawai Pemeriksa yang dilantik oleh Ketua Jabatan Pegawai tidak kena mengena dengan stor Apa perlu dibuat.

Guna KewPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KewPS-14 disemak dan disahkan oleh pegawai. MQA KEWPS-14 Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor 58 MQA KEWPS-15 Laporan Tahunan Keseluruhan 59 MQA KEWPS-16 Laporan Tahunan Verifikasi Stor 61 MQA KEWPS-17 Penyata Pelarasan Stok 62 MQA KEWPS-18 Perakuan Ambil Alih 63 MQA KEWPS-19 Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah 64 MQA KEWPS-20 Laporan Tahunan Pelupusan Stok 65.

Laporan Kedudukan Semasa Aset Hidup jika berkenaan. Masalah-masalah berkaitan Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan.

Memastikan Jabatan dan PTJ-PTJ di bawah seliaanya menghantar laporan- laporan tahunan menggunakan dokumen berikut sebelum atau pada 15 Februari tahun berikutnya. Laporan Pemeriksaan Verifikasi Stor KEWPS-14 Laporan Pemeriksaan Aset Hidup Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah KEWPA14B Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEWPS-15 Laporan Pelupusan Aset Hidup Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih LGM KEWPA-20 Laporan Tahunan Verifikasi Stor KEWPS-16 Laporan.

Borang Pemeriksaan Aset Alih KEWPA-11. Sijil Verifikasi Stor KEWPS-12 dan Laporan Verifikasi Stor KEWPS-13 hendaklah disediakan oleh UPA dan disahkan oleh Ketua Jabatan.

Ringkasan Laporan Tahunan Kehilangan Dan Hapus Kira Stok LAMPIRAN xiii. Pemverifikasi stor hendaklah mengira dan merekod baki fizikal stok serta mengesahkan ketepatan rekod dengan Kad Kawalan Stok 4.

Menentukan tiada transaksi semasa verifikasi dilaksanakan 5. Menyediakan KEWPS-15 Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor dan kemukakan kepada Ketua Jabatan TUGAS-TUGAS PEMVERIFIKASI STOR.

Sistem E-Claim - Permohonan. Sistem Century Financials SAGA V82 Soalan Lazim.

LAPORAN PEMERIKSAAN VERIFIKASI STOR TAHUN. 47 JK VS - Jawatankuasa Verifikasi Stor.

48 JK PA - Jawatankuasa Pemerisa Aset. 49 MJPAK - Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset.

Unit Pengurusan Aset mengemukakan ringkasan Laporan Tahunan kepada. Bagi penerimaan barang-barang dari pembekal di Stor PusatUtama Borang Terimaan Barang-.

Semak Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEWPA-10 Laporan Pemeriksaan Inventori KEWPA-11. Borang Permohonan Stok Antara Stor 9.

Borang Permohonan Stok Individu Kepada Stor 10. Borang Pembungkusan Stok BPS.

Borang Penilaian Prestasi Pengurusan Stor. Laporan Kedudukan Semasa Stok.

www.slideshare.net